1. هومن شاداب مهر , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد , هویت شهر , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۵۷-۶۶
 2. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۲۹-۱۵۴
 3. لیا شاددل , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۰-۲۲
 4. محمدرحیم رهنماء , سلمان حیاتی , زهرا شیرزاد , مهدی کاظمی بی نیاز , محمد قنبری , تعیین اولویت احیاء بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (نمونه: محله سرشور مشهد) , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۳-۳۹
 5. امیر علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , جعفر جوان , محمد اجزاء شکوهی , ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۰۵-۴۱۵
 6. فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
 7. محمدرحیم رهنماء , بایزید شریفی , تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۷-۴۲
 8. مجتبی روستا , محمدرحیم رهنماء , محمد قاسمی خوزانی , سیاوش قزلی , تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری , جغرافیا و توسعه فضای شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۳-۶۵
 9. محمدرحیم رهنماء , فاطمه بیگی نصرابادی , لیلا جوهری , بررسی وضعیت آگاهی و آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی مقایسه تطبیقی مناطق 6 ،1 و 8 شهر مشهد , پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۳۵-۱۵۲
 10. محمدرحیم رهنماء , سید مصطفی حسینی , ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌه , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 11. اکبر حیدری تاشه کبود , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی , جغرافیا و پایداری محیط , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱-۱۹
 12. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 , اقتصاد و مدیریت شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۷۷-۹۹
 13. مژگان پور عماد , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۴
 14. روح اله اسدی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۴-۷۱
 15. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , جعفر میرکتولی , مصطفی ایستگلدی , کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان , پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹
 16. محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , فاطمه بیگی نصرابادی , تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان , مطالعات مدیریت بهبود و تحول , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۸۹-۱۰۸
 17. محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , غلامرضا عباس زاده , بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد , مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۶۵-۳۸۲
 18. محمدرحیم رهنماء , لیا شاددل , ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی , پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۴۳
 19. مجتبی صادقی , جعفر جوان , محمدرحیم رهنماء , فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲-۲۸
 20. محمدرحیم رهنماء , احمد افتاب , بررسی ارتباط متقابل کاربریهای ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۳۱-۴۶
 21. مریم شریفی پستچی , جعفر جوان , حمید شایان , محمدرحیم رهنماء , تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) , پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۵-۲۸
 22. محمدرحیم رهنماء , ایّوب معروفی , بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۲۱۵-۱۴۶
 23. محمدرحیم رهنماء , فهیمه عبادی نیا , تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۹۳-۱۰۵
 24. محمدرحیم رهنماء , نونا مسگرانی , تحلیل کیفیت پیاده روهای شهری با تأکید بر مولفه های سلامت: مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد , مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۴۳-۶۶
 25. محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , مجتبی روستا , برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء) , اقتصاد و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۱-۴۶
 26. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان , محمد اجزاء شکوهی , شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی , پژوهشنامه خراسان بزرگ , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۱-۶۰
 27. محمدرحیم رهنماء , ندا محمد زاده , تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۵-۳۱
 28. محمدرحیم رهنماء , احمد آفتاب , مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۵۳-۱۶۶
 29. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۲۲
 30. محمدرحیم رهنماء , سلمان حیاتی , تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد , مطالعات برنامه ریزی شهری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۷۱-۹۸
 31. محمدرحیم رهنماء , بیتا رضائیان , سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۸۷-۱۰۷
 32. محمدرحیم رهنماء , علی خوشاب , اولویتهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در شهر جیرفت با تأکید بر شاخصهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی , پژوهش های بوم شناسی شهری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰-۲۶
 33. محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , مجتبی روستا , تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۲۸-۲۴۶
 34. محمدرحیم رهنماء , فرزانه رزاقیان , مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد , آمایش جغرافیایی فضا , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۵-۶۴
 35. محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , محمدمحسن رضوی , تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی , پژوهش های بوم شناسی شهری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۷۴-۸۴
 36. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان , تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد , برنامه‌ریزی توسعه کالبدی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۴
 37. هادی رفیعی دارانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمدرحیم رهنماء , بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۹۵-۲۱۴
 38. محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی , تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۴-۵۸
 39. محمدرحیم رهنماء , حسن آقاجانی , تحلیل شاخص دسترسی در کلانشهر مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۴۳-۵۸
 40. مهدیه اسدی , محمدرحیم رهنماء , محمد لگزیان , بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد , مدیریت شهری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۴۴
 41. محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , مجتبی صادقی , تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT , جغرافیا و برنامه‌ریزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۷۳-۱۹۸
 42. فرزانه رزاقیان , محمدرحیم رهنماء , معصومه توانگر , حسین آقاجانی , تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۹-۴۹
 43. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان , تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد , جغرافیا و برنامه‌ریزی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 44. محمدرحیم رهنماء , محمد علی احمدیان , محمد محمدیان , مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی (نمونه موردی: کوی نه دره مشهد) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۳-۷۳
 45. محمدرحیم رهنماء , مجتبی صادقی , شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۳٫۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۱-۳۴
 46. محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , روح اله اسدی , محمود سلیمی , گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۳۹-۴۵
 47. محمدرحیم رهنماء , محسن رضوی , بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد , معماری و شهرسازی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۹-۳۶
 48. محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی , تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۶٫۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۶۳-۸۸
 49. محمدرحیم رهنماء , فرزانه رزاقیان , نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۹-۷۹
 50. محمدرحیم رهنماء , مهدی کاظمی بی نیاز , مقایسه تطبیقی تحلیلی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزن برای شناسایی و اولویت بندی توسعه بافتهای مرکزی شهرها ، نمونه: محله عیدگاه مشهد , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۷۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 51. محمدرحیم رهنماء , جواد ذبیحی , تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۵-۲۶
 52. محمدرحیم رهنماء , زهرا احمدی پور , ابراهیم رومینا , نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ، مورد مطالعه: ایران , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۵٫۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۷-۳۹
 53. محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , روح اله اسدی ارزنه , تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۹۷-۲۲۴
 54. معصومعه توانگر , محمدرحیم رهنماء , نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانی شدن و توسعه منطقه ای (نمونه؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و شمالی) , ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۵۲-۱۸۵
 55. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , محمدحسن امیدوار , نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد) , مشهد پژوهی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۵۷-۸۰
 56. محمدرحیم رهنماء , شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۵۹-۱۹۰
 57. محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی , تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۷-۲۹
 58. محمدرحیم رهنماء , مرتضی خسروی , بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۷۰-۸۴
 59. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , مظاهر اجودانی , مصطفی امیرفخریان , حسین آقاجانی , غلام رضا عباس زاده , کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد , جغرافیا و برنامه‌ریزی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱-۲۷
 60. محمدرحیم رهنماء , معصومه توانگر , بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۸۴-۱۱۳
 61. جعفر جوان , مجید پورعشوریاسوری , محمدرحیم رهنماء , نسرین احمدیان شالچی , بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۹-۳۵
 62. محمدرحیم رهنماء , اثرات اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان , جغرافیا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۸۰
 63. محمدرحیم رهنماء , اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد , علوم اجتماعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۲-۲۷
 64. محمدرحیم رهنماء , حجت فرقانی طرقی , برنامه ریزی دسترسی اتوبوس درایران ، نمونه موردی شهر مشهد , مدرس علوم انسانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۷۳-۹۶
 65. محمدرحیم رهنماء , موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۳۵-۶۴
 66. محمدرحیم رهنماء , غلامرضا عباس زاده , مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۱۱۰-۱۳۷
 67. محمدرحیم رهنماء , آنا لیس , اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) , جغرافیا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۵۳
 68. محمدرحیم رهنماء , کزارش سومین مجمع جهانی شهر در ونکورکانادا (29 خرداد الی 2 تیرماه 1385) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۲۴۷-۲۴۸
 69. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیر فخریان , بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۸۳-۱۰۲
 70. عیسی ابراهیم زاده , محمدرحیم رهنماء , محمد نگهبان مروی , تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش جدید گلبار , صفه , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۲-۱۸
 71. محمدرحیم رهنماء , تحلیل فرآیند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری در خدمات شهری ، نمونه سیستم نظافت و رفت روب شهرداری مشهد , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۱۵۰-۱۶۷
 72. محمدرحیم رهنماء , زهرا احمدی پور , درجه بندی نظام تقسیمات کشوری , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵, صفحه ۱۱۷۲۰-۱۱۷۳۰
 73. محمدرحیم رهنماء , پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد) , تحقیقات جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵, صفحه ۱۰۶۱۱-۱۰۶۲۱
 74. محمدرحیم رهنماء , جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۱٫۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۵, صفحه ۲۰۰-۲۱۸
 75. محمدرحیم رهنماء , مشهد شهری تاریخی - فرهنگی , مشکوه , دوره ( ۵۹٫۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۲, صفحه ۲۳۲-۲۴۸
 76. محمدرحیم رهنماء , حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد , مشکوه , دوره ( ۵۷٫۵۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۸, صفحه ۱۴۶-۱۶۴